Regulamin newsletteru

 

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin newsletteru (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści marketingowych drogą poczty elektronicznej (dalej: Usługa newsletter) przez Pana Aleksandra Kraszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Aleksander Kraszkiewicz JUBILER ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica, NIP: 8722096798, REGON: 180290886 (dalej: Właściciel Sklepu) właściciela sklepu internetowego biżuteriadebica.pl (dalej: Sklep) albo na zlecenie Właściciela Sklepu przez profesjonalny podmiot zewnętrzny.

§2. Przedmiot Usługi newsletter i warunki korzystania

1.      Usługa newsletter polega na dostarczaniu (przesyłaniu) przez Właściciela Sklepu na podany przez użytkownika Sklepu adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości marketingowych zawierających informacje o wydarzeniach, ofertach i promocjach obowiązujących w Sklepie oraz w sklepach stacjonarnych Właściciela Sklepu.

2.      Usługa newsletter jest bezpłatna.

3.      Do korzystania z Usługi newsletteru niezbędne są:

1)     urządzenie z połączeniem z siecią Internet i systemem operacyjnym z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym i z zainstalowaną ekran o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;

2)     przeglądarka w stabilnej wersji wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge;

3)     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4.      Rozpoczęcie świadczenia Usługi newsletteru następuje po zawarciu pomiędzy użytkownikiem Sklepu, a Właścicielem Sklepu umowy o korzystanie z tej Usługi, która zostaje zawarta w chwili podania przez użytkownika Sklepu w dedykowanym formularzu (przy składaniu zamówienia albo niezależnie od składania zamówienia) adresu poczty elektronicznej (e-mail), wyrażeniu następujących zgód:

1)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail przez Pana Aleksandra Kraszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Aleksander Kraszkiewicz JUBILER (NIP: 8722096798) w celach marketingowych. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

2)     Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej przez lub na zlecenie Pana Aleksandra Kraszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Aleksander Kraszkiewicz JUBILER (NIP: 8722096798). Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

3)     Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego prowadzonego przez lub na zlecenie Pana Aleksandra Kraszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Aleksander Kraszkiewicz JUBILER (NIP: 8722096798). Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta.,

kliknięciu w przycisk „Zapisz”, a następnie potwierdzeniu przez użytkownika Sklepu zapisu do Usługi newsletteru poprzez kliknięcie w link potwierdzający zapisanie przesłany przez Właściciela Sklepu na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

5.      Użytkownik Sklepu zobowiązany jest do podania przy zapisie do Usługi newsletter swoich własnych i prawdziwych danych osobowych.

§3. Czas trwania usługi

1.      Usługi newsletter świadczone są przez czas nieokreślony.

2.      Użytkownik Sklepu korzystający z Usługi newsletteru może z niej zrezygnować (wypowiedzieć umowę) w każdym czasie, a wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

3.      Użytkownik Sklepi korzystający z Usługi newsletteru może wypowiedzieć umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail sklep@bizuteriadebica.pl bądź klikając z aktywny link „Wypisz z usługi newsletter” zawarty w dowolnej wiadomości przesłanej przez Właściciela Sklepu w ramach Usługi newsletter.

4.      Właściciel Sklepu może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników Sklepu korzystających z Usługi newsletter na podane przez nich adresy e-mail.

5.      Właściciel Sklepu ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika Sklepu.

§4. Prawa autorskie i treści bezprawne

1.      Wiadomości, wysyłane przez Właściciela Sklepu w ramach Usługi newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Właściciela Sklepu stanowić może naruszenie prawa.

2.      Użytkownik Sklepu obowiązany jest do korzystania z Usługi Newsletter w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w ramach Usługi oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.      Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Sklepu korzystającego z Usługi Newsletter treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej lub Usługi Newsletter.

 

§5. Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi newsletter jest Pan Aleksander Kraszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aleksander Kraszkiewicz JUBILER ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica, NIP: 8722096798, REGON: 180290886 (dalej: „Administrator”).

2.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.      Odbiorcami osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi marketingowe, operacyjne oraz IT.

4.      Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich.

5.      Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Newsletteru lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

6.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

7.      Osoba, której dane dotyczą prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi newsletter.

9.      Klauzula informacyjna zawarta jest również w dedykowanych formularzach służących do zapisu do Usługi newsletter.

§6. Reklamacje

1.      Reklamacje dotyczące Usługi newsletter należy składać na adres mailowy sklep@bizuteriadebica.pl

2.      W reklamacji należy podać dane kontaktowe oraz opis na czym nieprawidłowości w Usłudze newsletter, a ponadto informacje o oczekiwaniach reklamacyjnych.

3.      Właściciel Sklepu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Regulamin Newsletter'a - do pobrania