REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIZUTERIADEBICA.PL

 

 

§1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte poniższe sformułowania pisane wielką litera należy przez nie rozumieć:

1)     Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://bizuteriadebica.pl/, w ramach którego publikowane są informacje o Towarach oraz warunkach i zakupu i dostawy;

2)     Sprzedawca – Aleksander Kraszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aleksander Kraszkiewicz JUBILER ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica, NIP: 8722096798, REGON: 180290886;

3)     Klient – osoba fizyczna, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonego zakupu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;

4)     Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;

5)     Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6)     Zamówienie – dokonanie przez Klienta wyboru Towarów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowiące oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów;

7)     Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

8)     Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

9)     Konto Klienta - konto Klienta prowadzone w Sklepie internetowym założone i prowadzone zgodnie z Regulaminem;

10)   Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego https://bizuteriadebica.pl/

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy jest Sprzedawca.

2.      Regulamin określa w szczególności:

1)     warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

2)     zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

3)     świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego, zakładania i korzystania z Konta Klienta.

3.      Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy usługi:

1)     zapoznania się z Towarami

2)     sprzedaży Towarów,

3)     prowadzenie Konta Klienta;

4)     zapisu do newslettera.

 

§3. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

1.      Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez zorganizowany Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

2.      Do korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:

1)     urządzenie z połączeniem z siecią Internet i systemem operacyjnym z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym i z zainstalowaną ekran o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;

2)     przeglądarka w stabilnej wersji wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge;

3)     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

§4. TREŚCI BEZPRAWNE

1.      Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie Internetowym oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.      Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony Internetowej.

3.      W razie uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

§5. KONTO KLIENTA

1.      Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do zapoznania się z Towarami, ani nie jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży.

2.      Konto Klienta zakładane jest bezpłatne i na czas nieoznaczony.

3.      Zakładanie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie dostępnego na Stronie Internetowej formularza „Stwórz konto” poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

4.      Użytkownik zobowiązany jest do podania przy zakładaniu Konta Klienta swoich własnych, prawdziwych danych osobowych.

5.      W trakcie zakładania Konta Klienta Użytkownik akceptuje Regulamin oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sprzedawcy w formie newslettera wysyłanego na adres poczty elektronicznej.

6.      Po podaniu danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, wyrażeniu zgód oraz złożeniu oświadczeń zawartych w formularzu „Stwórz konto” Użytkownik potwierdza je poprzez kliknięcie „Zapisz”. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link aktywacyjny. Konto Klienta zostaje założone w chwili potwierdzenia jego aktywacji poprzez kliknięcie przez Użytkownika, w link o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

7.      Użytkownik samodzielnie ustala hasło do swojego Konta Klienta. Loginem do Konta Klienta jest adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

8.      Logowanie na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.

9.      Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu Internetowego innym osobom.

10.   Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownej informacji na adres sklep@bizuteriaddebica.pl . W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji obowiązków podatkowych, procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

11.   Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego Konta Klienta i ulega rozwiązaniu z chwilą skutecznego usunięcie Konta Klienta.

 

§6. WYKAZ TOWARÓW I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.      Wykaz dostępnych w sprzedaży Towarów wraz z opisem, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. znajduje się w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Towarze.

2.      Składanie Zamówień jest możliwe zarówno przez Klienta posiadającego Konto Klienta jak i przez Klienta nieposiadającego Konta Klienta.

3.      W celu złożenia Zamówienia należy:

1)     wybrać Towar/Towary z dostępnych w Sklepie Internetowym określić w razie potrzeby jego/ich parametry personalizujące, określić ilość i dodać go/je do Zamówienia poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”.;

2)     po dodaniu do koszyka wszystkich Towarów, które mają zostać objęte Umową sprzedaży należy wyświetlić zawartość koszyka wybierając opcję „Koszyk”, a po wyświetleniu jego zawartości oraz po weryfikacji jego kompletności i prawidłowości zaznaczyć pole „Przejdź do realizacji zamówienia”,

3)     następnie należy podać pełne i poprawne dane adresowe, wybrać formę dostawy oraz sposób płatności ceny, sprawdzić poprawność danych osobowych, a także wybranych Towarów oraz zaznaczyć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.      Umieszczenie Towarów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją.  W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Towarów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta poprzez przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Sprzedawca zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

5.      Po złożeniu Zamówienia w sposób określony w ust. 3 niniejszego paragrafu do Klienta wysłane zostanie potwierdzenie złożenia Zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży tylko, co do potwierdzonych Towarów.

6.      Jeśli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Towar nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedawcy bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu uiszczoną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.

 

§7. CENY I SPOSÓB ZAPŁATY

1.      Cena Towaru podana w opisie Towaru obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość podawana jest Klientowi odrębnie przez złożeniem Zamówienia.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen, jednakże Cena obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca.

3.      Promocje dotyczące sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

4.      Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wybrane przez Klienta Towary oraz koszt dostawy.

5.      Płatności dokonywane są przez Klienta:

1)     przelewem na podany numer konta;

2)     z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych na Stronie Internetowej przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedawca, zawarł umowę;

3)     za pobraniem – płatność przy odbiorze Zamówienia.

6.      W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności.

7.      W przypadku niedokonania płatności za Towar w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

 

§8. SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.      Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z Umowy sprzedaży jest miejsce, w którym Towar zostanie odebrany.

2.      Odbiór i dostawa Zamówień jest możliwa tylko na terenie Polski.

3.      Możliwe formy odbioru Zamówienia to:

1)     odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy;

2)     dostawa przez kuriera pod wskazany przez Klienta adres.

4.      Czas realizacji Zamówienia wskazany zostaje każdorazowo w opisie Towaru i liczony jest od dnia następującego po dniu potwierdzenia Zamówienia zgodnie z §6 ust. 5 Regulaminu. W przypadku wyboru przez Klienta w jednym Zamówieniu kilku Towarów z różnym czasem dostawy Zamówienie zostanie wysłane po skompletowaniu całego zamówienia tj. w najdłuższym z podanych czasów realizacji Zamówienia

5.      W przypadku odbioru osobistego Zamówienia Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości mailowej skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta o gotowości Zamówienia do odbioru i przedziale godzinowym odbioru.

6.      Klient zostanie poinformowany o terminie dostawy Zamówienia przez kuriera w drodze wiadomości mailowej skierowane na adres e-mail podany przez Klienta albo poprzez wiadomość sms wysłaną na numer telefonu podany przez Klienta.

 

§9. DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY

1.      Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. poprzez wystawienie paragonu bądź faktury.

2.      Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT jest obowiązany podać dane firmy do faktury tj. nazwę i NIP podczas składania Zamówienia.

3.      Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

4.      Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, w tym faktury korygujące.

 

§10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.      Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość (w tym Umowy sprzedaży) w terminie 14 dni bez podania przyczyny. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi.

2.      Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość liczony jest:

1)     w przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy;

2)     w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

3)     w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;

4)     w pozostałych przypadkach – od daty zawarcia umowy.

3.      W celu odstąpienia od Umowy Konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć m.in. zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie wiadomości mailowej wysłanej na adres sklep@bizuteriadebica.pl , lub pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście pod adres: Aleksander Kraszkiewicz Jubiler, ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica.

4.      W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.

5.      Konsument zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy (tj. koszt odesłania Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji). Tym samym przesyłkę ze zwracanym Towarem Konsument obowiązany jest wysłać na swój koszt, Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

6.      W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi należność.

7.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie do wstrzymania zwrotu płatności nie przysługuje Sprzedawcy w przypadku, w którym Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.

8.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.      Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy zawartej na odległość:

1)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy;

9)     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług.

10.   Postanowienia ust. 1-9 niniejszego paragrafu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.      Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez Sklep Internetowy Towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań Towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z Zamówieniem lub Umową sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.      W przypadku wadliwości zamówionego Towaru, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną Towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

3.      Zgłoszenie reklamacji należy wysłać na adres e-mail: sklep@bizuteriadebica.pl lub drogą listowną lub osobiście pod adres: Aleksander Kraszkiewicz Jubiler, ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady Towaru lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

4.      W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Towaru wraz z reklamacją należy dostarczyć Towar, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu (fakturę, rachunek, potwierdzenie zapłaty bądź inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy sprzedaży). Reklamowany Towar Klient wysyła na adres Aleksander Kraszkiewicz Jubiler, ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

5.      Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta udzielając odpowiedzi w sposób wskazany przez Klienta w reklamacji.

6.      W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącego Towaru Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru lub usunięcia wady Towaru Sprzedawca zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni.

7.      W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

8.      Użytkownik uprawniony jest również do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, także jeżeli działania Sprzedawcy są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Do reklamacji, o których mowa w zdaniu poprzednim odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu.

 

§12. DANE OSOBOWE

1.      Administratorem danych osobowych Klienta jest Aleksander Kraszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aleksander Kraszkiewicz JUBILER ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica, NIP: 8722096798, REGON: 180290886 (dalej: „Administrator”).

2.      Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Aleksander Kraszkiewicz Jubiler Krakowska 75, 39-200 Dębica, tel. 600801354, mail rodo@bizuteriadebica.pl

3.      Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy sprzedaży lub o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz (iii) w celu dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.      W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera. Szczegółowe informacje o usłudze newsletter określa Regulamin newsletteru.

5.      Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne, kurierskie oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta, Ubezpieczyciele, operatorzy pocztowi, banki i operatorzy płatności, operatorzy systemów komentarzy, operatorzy rozwiązań typu chat online.

6.      Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.

7.      Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.

8.      Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9.      Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bądź Umowy sprzedaży.

 

§13. SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1.      Klient może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:

1)     zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;

2)     skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;

3)     zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.

2.      Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

3.      Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

4.      Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.

5.      Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku:

1)     zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,

2)     zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu,

3)     zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

2.      O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto klienta zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego przy założeniu Konta klienta lub zmieniony później w panelu "Twoje Konto" adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian do Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Regulamin sklepu internetowego – do pobrania 

Aleksander Kraszkiewicz

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Aleksander Kraszkiewicz JUBILER

ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica