Polityka prywatności i polityka cookies

 

§1. Postanowienia ogólne

1.      Niniejsza Polityka prywatności i polityka cookies (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w Sklepie internetowym bizuteriadebica.pl (dalej: Sklep) prowadzonym przez  Pana Aleksandra Kraszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Aleksander Kraszkiewicz JUBILER ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica, NIP: 8722096798, REGON: 180290886 (dalej: Właściciel Sklepu).

2.      Dane osobowe to  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3.      Dane osobowe zbierane przez Właściciela Sklepu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

4.      Właściciel Sklepu dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i informacji w nim podawanych. Właściciel Sklepu dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym środki programistyczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, ujawnieniem, utratą i zniszczeniem, niedozwoloną modyfikacją, a także nielegalnym przetwarzaniem.

5.      Właściciel sklepu informuje, że korzystanie z jego usług wymaga pośrednictwa publicznej sieci Internet, w związku z tym, Właściciel Sklepu zwraca uwagę, że korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy witryną Sklepu, a użytkownikiem. Właściciel Sklepu zwraca szczególną uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z indywidualnego konta przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy użytkownik nie dołoży należytej staranności podczas wyboru hasła dostępu do indywidualnego konta, czy udostępni tą informację osobom trzecim, czy też będzie pozostawał zalogowany do swego indywidualnego konta pomimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

6.      Zakupy w Sklepie może dokonywać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Właściciel Sklepu nie planuje zbierania danych o dzieciach poniżej 16 roku życia.

 

§2. Przetwarzanie danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych jest Pan Aleksander Kraszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aleksander Kraszkiewicz JUBILER ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica, NIP: 8722096798, REGON: 180290886 (dalej: Administrator).

2.      W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem na adres siedziby wskazany powyżej lub na adres mailowy rodo@bizuteriadebica.pl

3.      Administrator przetwarza gromadzone z wykorzystaniem Sklepu dane osobowe w następujących celach, zakresie i na podstawie prawnej:

1)     do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie klienta (tj. w celu założenia indywidualnego konta) - dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie tj. imię, nazwisko, e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;

2)     w celu świadczenia usług związanych z założeniem i prowadzeniem indywidualnego konta – dane podane i zgromadzone na indywidualnym koncie, w tym dane o zakupach i płatnościach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;

3)     w celu świadczenia usług niewymagających założenia indywidualnego konta tj. przeglądania strony Sklepu oraz kontaktu w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego - dane osobowe związane z aktywnością w Sklepie czyli informacje o przeglądanych treściach, dane o sesjach urządzenia, systemie operacyjnym, przeglądarce, lokalizacji, unikalnym ID, adresie IP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

4)     w celu wykonania umowy sprzedaży - dane osobowe podane w formularzu zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;

5)     w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu, ułatwienia korzystania ze Sklepu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu - dane osobowe dotyczące aktywności w Sklepie oraz ilości spędzanego czasu na każdej z podstron Sklepu, historię wyszukiwania, lokalizację, adres IP, identyfikator urządzenia, dane dotyczące przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

6)     w celu ustalenia, dochodzenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami egzekucyjnymi - dane osobowe podane przy składaniu zamówienia, zakładania indywidualnego konta, składania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

7)     w celu rozpatrywania reklamacji, roszczeń i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na żądania klientów – dane osobowe podane w reklamacjach, roszczeniach, żądaniach lub skargach, a także dane dotyczące zakupów lub usług, których dotyczy reklamacja, roszczenie, żądanie lub skarga – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i f RODO;

8)     w celu marketingu produktu własnych, w tym remarketingu – adres mailowy, dane o aktywności w Sklepie, w tym aktywności rejestrowane i przechowywane za pomocą plików cookies, w szczególności historia aktywności, zamówione usługi, historia wyszukiwania, historia aktywność w Sklepie. Do remarketingu Administrator wykorzystuje dane o aktywności w Sklepie, aby dotrzeć z komunikatami marketingowymi poza Sklepem i w tym celu korzysta z usług dostawców zewnętrznych. Polegają one na wyświetlaniu komunikatów Administratora na innych stronach internetowych niż Sklep – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4.      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi marketingowe, operacyjne, IT czy podmioty realizujące dostawę zamówień, ubezpieczyciele, operatorzy pocztowi, banki i operatorzy płatności, operatorzy systemów komentarzy, operatorzy rozwiązań typu chat online.

5.      Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich.

6.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, prowadzenia działań marketingowych oraz świadczenia innych usług na rzecz klientów.

Niektóre dane, w tym adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji i roszczeń związanych z umową.

Dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane dotyczące niezalogowanych użytkowników Sklepu przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies znajdujących się na urządzeniach lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika na urządzeniu użytkownika.

7.      Zgodnie z RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo:

1)     żądać dostępu do swoich danych osobowych;

2)     żądać sprostowania swoich danych osobowych;

3)     żądać usunięcia swoich danych osobowych;

4)     żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6)     zażądać przenoszenia danych osobowych.

Administrator udzieli odpowiedzi na żądanie osoby, które dane dotyczą bez zbędnej zwłoki – a w każdym przypadku nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Okres jednego miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać w razie potrzeby przedłużony z uwagi na złożoność lub liczbę wniosków.

8.      W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca zarzucanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   Podanie niektórych danych jest warunkiem korzystania z niektórych usług lub funkcjonalności indywidualnego konta bądź złożenia zamówienia (dane obowiązkowe). Formularze znajdujące się w Sklepie automatycznie wskazują dane obowiązkowe. W przypadku niepodania wymaganych danych Administrator nie będzie mógł świadczyć niektórych usług i funkcjonalności indywidualnego konta bądź wykonać umowy. W przeciwieństwie do danych oznaczonych jako obowiązkowe podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

§3. Pliki cookies

1.      Pliki Cookies (ciasteczka) stanowią niewielkie pakiety danych informatycznych, w szczególności małych fragmentów tekstu, które zapisywane są w urządzeniach końcowych (np. Smartfonie, komputerze) użytkownika sieci Internet przez strony internetowe, w tym Sklep, które osoba ta odwiedza. W plikach cookies zawartych jest szereg informacji, które są często niezbędne dla prawidłowego działania stron internetowych (dalej: Pliki Cookies).

2.      Podczas przeglądania Sklepu stosowane są Pliki Cookies.

3.      Stosowane przez Administratora Pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkowników Sklepu.

4.      Administrator wykorzystuje następujące rodzaje Plików Cookies:

1)     Pliki Cookies sesyjne: które są przechowywane na urządzeniu użytkownika Sklepu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika. Mechanizm Plików Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;

2)     Stałe Pliki Cookie: są przechowywane na urządzeniu użytkownika Sklepu i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Nie są one usuwane z urządzenia użytkownika po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia. Mechanizm Plików Cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

5.      Administrator wykorzystuje następujące typy Plików Cookies:

1)     techniczne, które są niezbędna by Sklep mógł poprawnie działać. Administrator wykorzystuje je by:

·       umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług dostępnych w Sklepie;

·       utrzymać sesję użytkownika w Sklepie;

·       zapewnić odpowiednie wyświetlanie witryny Sklepu;

·       zapamiętać czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie wybranych treści;

2)     analityczne, które są wykorzystywane do mierzenia aktywności użytkowników w Sklepie oraz efektywności działań marketingowych prowadzonych przez Administratora. Administrator wykorzystuje je by:

·       badać statystyki ruchu na stronie Sklepu;

·       sprawdzać źródła ruchu na stronie Sklepu tj. źródła przekierowań;

3)     marketingowe, które instalowane są na urządzeniu końcowym użytkownika tylko wtedy gdy wyrazi na nie zgodę. Administrator wykorzystuje je by:

·       dostosować do zachowania użytkownika na stronie Sklepu wyświetlane użytkownikowi reklamy zarówno w Sklepie jak i na zewnętrznych serwisach internetowych.

6.      Administrator używa Plików Cookie podmiotów trzecich w następujących celach:

1)     tworzenia statystyk – w celu ulepszania Sklepu, jego struktury i zawartości, poprzez narzędzia analityczne Google Analytics - przez Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności Google jest dostępna tutaj: https://policies.google.com/privacy, https://policies.google.com/technologies/partner-sites;

2)     analizowania aktywności użytkowników - a następnie dostarczania im spersonalizowanych wiadomości, tworzenia formularzy kontaktowych oraz przechowywania danych wprowadzanych przez użytkowników do formularzy za pomocą platformy […];

3)     analizowania aktywności użytkowników, tworzenia formularzy kontaktowych oraz przechowywania danych wprowadzanych przez użytkowników do formularzy […];

4)     w celu promocji Sklepu za pomocą sieci społecznościowej – Facebook.com - przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation, https://www.facebook.com/help/cookies/;

5)     w celu promocji Sklepu za pomocą Instagrama - przez Instagram LLC. z siedzibą w USA Polityka prywatności Instagrama jest dostępna tutaj: https://help.instagram.com/155833707900388;

7.      Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie Plików Cookies dla konkretnej witryny lub dla wszystkich witryn internetowych.

8.      Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie, w ustawieniach wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki internetowej, zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies całkowicie bądź wprowadzić ograniczenia.

9.      Administrator informuje, że wprowadzenie ograniczenia stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcje Sklepu.